SIBTOP

Serveis de topografia

– Aixecaments Topogràfics de gran detall. (Superficials, Subterranis, Verticals).

– Assistència  tècnica en tot tipus d’obres. (Edificació, Civil, Gaseoductes, Urbanisme, etc.).

– Assistència  tècnica  a oficina tècnica. (mínim tres mesos).

– Assistència  tècnica  en  Arqueologia  i  patrimoni.

– Verificacions mètriques de les execucions acabades. (Plans As-Built.)

– Càlcul de moviments de terra. (Cubicacions, Estudis volumètrics)

– Auscultació.

– Proves de càrrega.

– Anivellacions de precisió.

– Façanes i interiors.

– Partió i amollonament, Peritatges, Cadastre.

– Conduccions hidràuliques. (Topografia de corbat)

– Batimetries.

– Geodèsia (xarxes geodèsiques per clàssica i GPS).

– Suport fotogramètric.