SIBTOP

Metodologia de treball

– Topogràfic inicial del terreny per a l’encaix de l’obra, càlcul de moviments de terres i possible afectació d’elements arquitectònics presents en l’àmbit de la construcció.

– Replanteig en planimetria i altimetria en les fases de fonamentació i estructura.

– Replanteig en planimetria i altimetria d’obres de fàbrica d’obra civil.

– Treballs topogràfics per a les verificacions mètriques de les execucions acabades.

– Verificacions i comprovacions periòdiques  dels diferents aparells topogràfics utilitzats en  obra.

– Auscultació de pantalles i edificis, en obres en les quals es preveu algun tipus de moviment d’elements construïts.

– Establiment de la xarxa de bases necessària per a la realització del projecte.

– Aixecament topogràfic inicial de l’obra.

– Comprovació dels eixos en planta i alçat sobre el terreny real.

– Comprovació dels mesuraments del projecte original i càlcul dels moviments de terra.

– Comprovació de la posició de les estructures i adaptació a la realitat del terreny.

– Replanteig en planimetria i altimetria en les fases de fonamentació i estructura de les obres de fàbrica.

– Replanteig en planimetria de l’eix principal d’obra per a la realització de la pista de treball i possibles accessos.

– Aixecament topogràfic de l’eix de pista per al càlcul d’excavació  de rasa, definició de les seves cobertures necessàries i  estudis de trams especials en el qual siguin necessaris elements especials.

– Estudi de la distribució en obra dels diferents elements segons la seva situació i espessor necessari.

– Càlcul de les dades de curvatura dels elements en horitzontal, vertical i conjugats  per adaptar la canonada al longitudinal del terreny definit anteriorment.

– Replanteig de les actuacions necessàries per a l’execució de les zones on se situessin les vàlvules de posició.

– Aixecament topogràfic de cadascuna de les unions entre elements per a l’execució del plànol final de obra